Browsing Category

Ethereum

Ethereum là nền tảng trên công nghệ Blockchain mở cho phép các nhà phát triển kiến tạo và sử dụng các ứng dụng phi tập trung, các hợp đồng thông minh trên một nền tảng điện toán phân tán mạnh mẽ, tối đa năng suất của mạng lưới blockchain.

Đồng tiền điện tử Ethereum được thiết kế để trao đổi cho công suất tính toán, chứ không chỉ riêng là các giao dịch tài chính ngoài hệ thống Blockchain.